هر ایرانی بابت درمان چقدر از جیب هزینه می کند؟

به گزارش فست فود باز معاون کل وزارت بهداشت وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت خدمات درمانی را شرح داد و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ هر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی ۶۷۴ هزار تومان از جیب پرداخت کرده است.
دکتر ایرج حریرچی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت پرداخت از جیب مردم به ازای دریافت خدمات درمانی، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ هر ایرانی برای دریافت خدمات درمانی ۶۷۴ هزار تومان از جیب پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای بررسی های انجام شده ۵.۴۵ درصد از هزینه های مصرفی هر خانوار ایرانی مربوط به هزینه های بهداشتی درمانی در سال ۱۳۹۷ بوده است، اضافه کرد: هزینه های دارویی با ۲۸.۵ درصد و هزینه های دندانپزشکی با ۲۲.۷ درصد رتبه اول و دوم را در هزینه های درمانی خانوار به خود اختصاص داده اند. همینطور هزینه های بستری و تشخیصی شامل آزمایشگاه، رادیولوژی و… در رتبه های بعدی هزینه های درمانی خانوارهای ایرانی پارسال قرار دارند.
معاون کل وزارت بهداشت همینطور اظهار داشت: پنجک پنجم ( ۲۰% برخوردار جامعه) با سرانه یک میلیون و ۹۶۶ هزار تومان، ۱۶.۷ برابر پنجک اول ( ۲۰% فقیر) با سرانه ۱۱۷ هزار تومان، از جیب برای دریافت خدمات درمانی در سال ۹۷ پرداخت کرده اند.
وی درباره علت اختلاف زیاد پرداختی از جیب در اقشار با درآمد بالا به نسبت اقشار فقیر و کم درآمد به ایسنا اظهار داشت: با عنایت به بهره مندی حدودا یکسان افراد جامعه از اغلب خدمات درمانی، علت این اختلاف زیاد در پرداختی از جیب، استفاده اقشار برخوردار از خدمات بخش خصوصی با تعرفه بالاتر است.