مصوبه سهمیه بهیاران در کنکور سراسری ابلاغ گردید

فست فود باز: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سهمیه بهیاران در کنکور سراسری را ابلاغ نمود.
به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبه بنا به درخواست وزارت بهداشت و بمنظور تسهیل پذیرش و ادامه تحصیل دارندگان دیپلم بهیاری و برقراری عدالت آموزشی، تصویب و به وزارت بهداشت و علوم، دانشگاه آزاد، سازمان سنجش، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ابلاغ گردیده است.
بر اساس این مصوبه، به مدت پنج سال حداکثر پنج درصد از ظرفیت هر یک از رشته محل های پرستاری به بهیاران واجد شرایط و دارای حداقل سه سال سابقه کار مورد تأیید وزارت بهداشت، اختصاص یافته است.
همچنین برمبنای مصوبه مذکور، حد نصاب نمره لازم برای پذیرش داوطلبان در هریک از کد رشته محل های پرستاری، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در پذیرش آزاد آن کد رشته محل خواهد بود.
در این مصوبه آمده است: بمنظور تسهیل پذیرش و ادامه تحصیل دارندگان دیپلم بهیاری و برقراری عدالت آموزشی در رقابت با سایر داوطلبان آزمون ورودی دانشگاه ها، اختصاص حداکثر پنج درصد از ظرفیت هریک از رشته محل های پرستاری به بهیاران واجد شرایط، دارای حداقل سه سال سابقه کار مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت پنج سال در جلسه ۱۴۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب رسید.
حد نصاب نمره لازم برای پذیرش داوطلبان در هریک از کد رشته محل های پرستاری، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در پذیرش آزاد آن کد رشته محل خواهد بود.
بر اساس تبصره یک، دستورالعمل اجرائی لازم توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب خواهد رسید. بر طبق تبصره ۲، در صورت وقوع تغییرات اساسی مرتبط پیش از اتمام پنج سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پیشنهادات لازم را بمنظور بررسی و بازبینی در مصوبه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارش کند.

منبع: