به گزارش فست فود باز رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا ضمن تشریح شرایط بیماری کرونا در کشور، تصریح کرد: استعداد بروز پیک های بعدی بیماری تا افزایش پوشش واکسیناسیون و عدم گسترش پروتکلهای بهداشتی همچنان هست، بخصوص آنکه هنوز نگرانی درباره واریانت های جدید بیماری وجود دارد.
دکتر حمید سوری در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به کاهش پیک چهارم کرونا، اظهار داشت: مدیریت ما اپیدمی در پیک چهارم کرونا نسبت به کشورهایی که درگیر واریانت بریتانیایی بودند موفق تر بوده است. درست است که حتی یک مورد مرگ ناشی از کرونا هم برای ما زیاد است اما نسبت به کشورهایی که مرگ بیشتر از ۱۰۰۰ نفر در روز را به خاطر واریانت انگلیسی تجربه کردند سهم مرگ خیلی پایین تری داشتیم. علت این توفیق در مدیریت اول به علت افزایش تجربه کادر درمان و دوم به علت تاکید بیشتر بر رعایت پروتکلهای بهداشتی بوده است.
وی درباره پیشبینی شرایط بیماری در ایام آتی، اظهار نمود: حالا شرایط اپیدمی تابع چند نکته مهم می باشد. بخشی از آن بستگی به سیاست گذاری ها و ساده انگاری در رعایت بعضی از آنها همچون آزاد گذاشتن سفرها، عدم رعایت پروتکل ها، افزایش پوشش واکسیناسیون، شنایایی طغیان های جدید بیماری با واریانت های جدید و… دارد و قسمتی دیگر هم مستقیما وابسته به رفتار مردم است. نباید فراموش نماییم تعداد مرگ های روزانه ناشی از کرونا چقدر است و باید بدانیم حتی اگر واکسن تزریق کرده باشیم به معنای عدم مبتلا شدن به بیماری نیست بلکه احتمال مرگ و بستری درصورت مبتلا شدن کاسته می شود بنابراین؛ باید رعایت ها ادامه داشته باشد.
سوری درباره وضعیت بیماری در ایام منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن، خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر موارد بهداشتی نظیر فاصله گذاری اجتماعی، رعایت پروتکلهای بهداشتی و… صورت نگیرد احتمال این که شاهد طغیان بیماری باشیم وجود دارد. همه چیز وابسته به رفتار ما است؛ به صورت کلی هر تجمعی می تواند خطرناک باشد ولی هدف از رعایت نکات بهداشتی به حداقل رساندن خطرات است.
وی درباره زمان تغییر سوش غالب کشور از بریتانیایی به سایر جهش ها، بیان نمود: موارد جهش جدید بیماری چون عموما در مناطق مرزی رخ داده است بستگی به این دارد که سرعت انتشار بیماری با عنایت به اقدامات بومی استان ها و سرعت عمل مدیریت آنها چقدر باشد. باید بتوانیم سرعت انتشار بیماری را از کانون های آلودگی کاهش دهیم تا فرصت کافی برای مقابله با جهش ها ایجاد شود و برنامه ریزی ها توسط همه نهادهای استانی اجرایی شود تا تکثیر بیماری با ویروس های جهش یافته کندتر رخ دهد.
این اپیدمیولوژیست درباره احتمال بروز پیک پنجم کرونا، افزود: استعداد بروز پیک های بعدی تا افزایش پوشش واکسیناسیون و عدم گسترش پروتکلهای بهداشتی همچنان وجود دارد بخصوص آنکه نگرانی درباره واریانت های جدید بیماری همچنان وجود دارد.

منبع:

About Author