ورود بررسی ایمنی زایی دز یادآور واکسن کووپارس در مقایسه با سینوفارم به فاز مطالعاتی

فست فود باز: سخنگوی پروژه واکسن رازی کووپارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، از شروع ثبت نام داوطلبان مشارکت در مطالعه ˮبررسی ایمنی زایی و بی خطری دز یادآور واکسن رازی کووپارس در مقایسه با دز یادآور واکسن سینوفارمˮ آگاهی داد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی از شروع ثبت نام داوطلبان مشارکت در مطالعه “بررسی ایمنی زایی و بی خطری دز یادآور واکسن رازی کووپارس در مقایسه با دز یادآور واکسن سینوفارم” به آدرس http: //Covpars۲.rvsri.ac.ir آگاهی داد.

وی با اشاره به لزوم تزریق دز یادآور به دریافت کنندگان واکسن های کرونا در کشور، اظهار داشت: باتوجه به پشت سر گذاشتن حدود سه ماه از مطالعه فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس و همین طور به لحاظ اینکه تزریق کنندگان واکسن در کشور لازم است دز یادآور دریافت نمایند، بررسی ایمنی زایی و بی خطری دز یادآور واکسن رازی کووپارس در مقایسه با دز یادآور واکسن سینوفارم شروع شده است.

فلاح مهرآبادی درباره شرایط مشارکت در این مطالعه، اظهار داشت: افراد واجد شرایط باید ۳ تا ۶ ماه از دز دوم واکسن سینوفارم آنها گذشته باشد. البته در این مطالعه افراد واکسینه شده با واکسن سینوفارم بعنوان دز یادآور یک نوبت واکسن دریافت می کنند و اختصاص افراد بصورت تصادفی در یکی از دو گروه دریافت کننده واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید-۱۹ تولید موسسه رازی و گروه دریافت کننده واکسن سینوفارم خواهد بود.

بنابر اعلام روابط عمومی موسسه رازی، فلاح مهرآبادی اضافه کرد: افرادی که ۴ تا ۶ ماه از دز دوم واکسن های رازی کووپارس، آسترازنکا، پاستوکوک و اسپوتنیک آنها گذشته باشد هم واجد شرایط شرکت در مطالعه هستند و این افراد فقط واکسن رازی را بعنوان دز یادآور دریافت خواهند کرد.

منبع:

About Author