ادعای مدرنا درباره اثربخشی واکسن این شرکت ضد امیکرون

شرکت داروسازی مدرنا ادعا کرده است که دُز یادآور واکسن کرونای تولید این شرکت در مقابل سویه اُمیکرون اثربخش است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، تولیدکنندگان واکسن کرونای مدرنا با امیدبخش خواندن نتایج آزمایشگاهی ابراز اطمینان کردند که دُز یادآور این واکسن در مقابل سویه اُمیکرون موثر است.
مدیر شرکت مدرنا اظهار داشت: می توانیم برای مواجهه با افزایش موارد مبتلا شدن به سویه اُمیکرون به اثربخشی این واکسن اعتماد نماییم.
با این حال وی تصریح کرد که نتایج آزمایشات نشان داده است بعد از تزریق تنها دو دُز از این واکسن (دزهای اول و دوم)، مصونیت در مقابل امیکرون به صورت قابل توجهی نسبت به سویه اولیه کووید-۱۹ کمتر است.
توصیه فعلی این است که ۱۰۰ میکروگرم از واکسن مدرنا مجموعا بعنوان دُزهای اول و دوم برای مصونیت در مقابل کووید-۱۹ و به دنبال آن یک دُز یادآور ۵۰ میکروگرمی تجویز شود.
در مطالعه جدید سطح آنتی بادی های خنثی کننده اُمیکرون در نمونه خون ۴۰ نفر که قبل از دریافت دُز یادآور سطح پایینی از آنتی بادی داشتند، اندازه گیری شد.
بر اساس نتایج اعلام شده، سطح آنتی بادی ۲۹ روز بعد از تزریق دُز سوم اندازه گیری شد که نیمی از آنها دُز یادآور ۵۰ میکروگرمی و نیمی ۱۰۰ میکروگرمی دریافت کرده بودند. شرکت مدرنا اعلام نموده است که داده های اولیه نشان داده است واکنش آنتی بادی به سویه اُمیکرون در دُز ۵۰ میکروگرمی، ۳۷ برابر افزایش پیدا کرده اما زمانیکه دز دریافتی دو برابر شده سطح آنتی بادی ۸۳ برابر بیشتر شده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از فرانس ۲۴، این آزمایش تایید نمود که تزریق یک دُز کامل از واکسن مدرنا (دز کامل واکسن مدرنا شامل دزهای اول و دوم ۱۰۰ میکروگرم است) بعنوان دز یادآور، مصونیت آنتی بادی بیشتری در مقابل سویه اُمیکرون نسبت به تزریق واکسن نیم دُزی تایید شده فعلی بوجود می آورد.

منبع:

About Author