سازمان بهداشت جهانی هشدار داد دومین ویروس ترکیبی کرونا با قابلیت انتقال بیشتر ظهور کرد

به گزارش فست فود باز خراسان رضوی بعد از سویه ترکیبی امیکرون و دلتا، سازمان بهداشت جهانی (WHO) حالا در مورد دومین سویه جهش یافته ویروس کرونا که سویه تلفیقی از دو زیر سویه امیکرون است، اخطار داد.
به نقل از نیوز، این سازمان اعلام نمود: نتایج مطالعات اولیه نشان میدهد که میزان نرخ رشد این نوترکیب جدید در مقایسه با زیرسویه BA.۲ به میزان ۱۰ درصد است. تابحال سه ویروس ترکیبی یا نوترکیب شناسایی شده است؛ دو مورد تلفیقی از دلتا و امیکرون و سومین سویه تلفیقی از دو زیر سویه امیکرون است.
سویه های ترکیبی جدید کدامند؟
نتایج تحقیق آژانس امنیت بهداشتی بریتانیا (UKHSA) نشان داد که هم اکنون سه سویه ترکیبی درحال گردش است. دو ترکیب مختلف دلتا و زیرسویه BA.۱ که XD و XF هستند و سومی XE است.
سویه ترکیبی XD نام جدید دودمان فرانسوی دلتا و زیرسویه BA.۱ که حاوی پروتئین اسپایک BA.۱ و بقیه ژنوم دلتاست.
سویه ترکیبی XF هم از دودمان زیرسویه BA.۱ و دلتا انگلستان که حاوی اسپایک و پروتئین های ساختاری از BA.۱ و بخشی از ژنوم آن از دلتاست.
سویه ترکیبی XE یک دودمان بزرگ BA.۱ و BA.۲ در بریتانیا و حاوی اسپایک و پروتئین های ساختاری از BA.۲ دارد اما بخشی از ژنوم آن از BA.۱ است.
گزارش ها حاکی از آنست که سازمان بهداشت جهانی روز گذشته گزارشی با برخی یافته های اولیه درباره XE منتشر نمود.
در این گزارش آمده است: سویه نوترکیب XE برای نخستین بار در بریتانیا در ۱۹ ژانویه شناسایی شد و بیشتر از ۶۰۰ توالی گزارش و تایید شده است اما این یافته احتیاج به تایید بیشتری دارد.
قبل از این، آژانس بهداشت سازمان ملل متحد هشداری در مورد ویروس نوترکیب دلتا و امیکرون صادر کرده بود.
از بین XD، XE و XF، کدام شدیدتر است؟
تام پیکوک، ویروس شناس برجسته توضیح داد که نوترکیب هایی که حاوی اسپایک و پروتئین های ساختاری یک ویروس منفرد (مانند XE یا XF) هستند، احیانا مشابه ویروس والدین خود عمل می کنند.
XD شاید کمی نگران کننده تر باشد. در آلمان، هلند و دانمارک یافت شده و حاوی پروتئین های ساختاری دلتاست و اگر نوترکیبی بسیار متفاوت از والد خود عمل کند احیانا XD خواهد بود.
وی اظهار داشت: همه این نوترکیب ها وزیرمجموعه های آنها باید به وضوح جهت بررسی رشد به دقت تحت نظر قرار گیرند و تلاش هایی برای جداسازی و مشخص سازی در صورت امکان صورت گیرد.

منبع:

About Author