در احکامی از سوی وزیر بهداشت؛ روسای ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور منصوب شدند

به گزارش فست فود باز، وزیر بهداشت در ابلاغی و ضمن اشاره به نامه دبیر کمیته صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه این کمیته، روسای ۵ دانشگاه علوم پزشکی کشور را منصوب نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، بر طبق این احکام، دکتر آرش خجسته، دکتر حبیب غزنوی، دکتر محمدکاظم وکیل، دکتر ارسلان خالدی فر، دکتر سعید گل فیروزی به ترتیب بعنوان روسای دانشگاه های علوم پزشکی هوشمند، زاهدان، فسا، شهرکرد، گلستان منصوب شدند.

احکام وزیر بهداشت به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر آرش خجسته
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

پیرو ابلاغ شماره ۱۴۵۱/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ و با عنایت به نامه شماره ۸۰۱۲/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به باعث این ابلاغ بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر حبیب غزنوی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

پیرو ابلاغ شماره ۱۷۴۴/۱۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ و با عنایت به نامه شماره ۸۰۱۲/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به باعث این ابلاغ بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر محمدکاظم وکیل
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

پیرو ابلاغ شماره ۱۲۳۲/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۰ و با عنایت به نامه شماره ۸۰۱۲/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به باعث این ابلاغ بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر ارسلان خالدی فر
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد

پیرو ابلاغ شماره ۱۲۸۸/۱۰۰ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ و با عنایت به نامه شماره ۸۰۱۲/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به باعث این ابلاغ بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر سعید گل فیروزی
سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

پیرو ابلاغ شماره ۱۵۵۷/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ و با عنایت به نامه شماره ۸۰۱۲/۱۴۰۱/دش مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۱دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و هشتمین جلسه کمیته مذکور، به باعث این ابلاغ بعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

منبع:

About Author