پرداخت بیمه سلامت در مورد سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی

فست فود باز: به گزارش فست فود باز، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی از اول آذر ماه توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر مهدی رضایی در مورد انتقال سهم دارو از محل اعتبار یک درصد مالیات بر ارزش افزوده از وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: از اول آذرماه سهم سازمان در کلیه صندوق های زیر پوشش این سازمان به داروخانه های ملکی و غیر ملکی طرف قرارداد شبکه‏ یا مرکز بهداشت شهرستان عرضه دهنده داروهای سطح اول بابت اسناد الکترونیک و بیمه الکترونیک قابل پرداخت می باشد.
وی ادامه داد: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه های ملکی مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح، به شبکه یا مرکز بهداشت شهرستان پرداخت می شود، بنابراین ضروریست ادارات کل استانی مبحث را به نحو مقتضی به اطلاع دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات _ بهداشتی درمانی برسانند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، خاطرنشان کرد: سهم سازمان از داروهای سطح اول در داروخانه های غیر ملکی همکار طرح، به داروخانه و بر مبنای قرار داد همکاری آنان با ادارات کل استانی پرداخت می شود. ازاین رو ادارات کل استانی باید با داروخانه های غیر طرف قرار داد، تأمین کننده در سطح مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح با رعایت ضوابط مربوطه قرارداد همکاری کارانه منعقد کنند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت سهم ارز و سهم سازمان به داروخانه های غیر طرف قرارداد با سازمان ممکن نیست، اظهار نمود: اولویت انعقاد قرار داد همکاری کارانه در توافق نامه مورد ذکر، داروخانه های بخش خصوصی است. البته کلیه داروخانه های طرف قرار داد سازمان می توانند بدون محدودیت جغرافیایی نسبت به نسخه پیچی با رعایت مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: همینطور از اول آذرماه پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به تجویز کلیه داروهای در تعهد سازمان هستند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، اظهار داشت: از طرفی پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح ملزم به تجویز الکترونیک نسخ دارویی سطح اول در بستر سامانه های سطح اول وزارت بهداشت و یا سامانه نسخه الکترونیک سازمان (ERX) هستند.
بنابر اعلام پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، وی در خاتمه اضافه کرد: در صورت نبود زیرساخت لازم برای نسخه نویسی الکترونیک، با تصمیم مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجاز به نسخه نویسی کاغذی هستند.

About Author