با تصویب هیات وزیران؛ اعلام نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۳

فست فود باز: فست فود باز: نرخ ویزیت پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص، دندانپزشکان، روانپزشکان و…، برای سال ۱۴۰۳ اعلام گردید.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، هیأت وزیران به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تأیید سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵- تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۳ را تصویب و ابلاغ نمود. تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی الف- تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی: ردیف شرح خدمت تعرفه (ریال) ۱. پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار ۱، ۲۶۰، ۰۰۰ ۲. پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD-PhD) ۱، ۸۹۰، ۰۰۰ ۳. پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) ۲، ۴۱۰، ۰۰۰ ۴. پزشکان متخصص روانپزشکی ۲، ۵۱۰، ۰۰۰ ۵. پزشکان فوق تخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی ۲، ۸۶۰، ۰۰۰ ۶. کارشناس ارشد پروانه دار ۱، ۰۲۰، ۰۰۰ ۷. کارشناس پروانه دار ۸۷۰، ۰۰۰ تبصره ۱- تعرفه ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از ۷ سال تمام، برای تمامی گروههای تخصصی، به میزان ۲۰ درصد نسبت به گروه پایه بیشتر می شود. تبصره ۲- تمامی ارائه کنندگان خدمات سلامت، مکلف به نسخه نویسی و نسخه پیچی بصورت الکترونیکی خواهند بود. در مواردی که به هر علت برمبنای قانون بودجه سالیانه کل کشور، نسخه نویسی بصورت کاغذی مجاز باشد، تعرفه های این جدول قابل محاسبه و گرفتن است. تبصره ۳- تمامی مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد. تبصره ۴- کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت شده آنها در رابطه با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد. تبصره ۵- تعرفه ویزیت پزشکان عمومی با سابقه بیش از ۱۵ سال کار بالینی، ۱۵ درصد علاوه بر تعرفه مصوب می باشد. ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی ۱- ضرایب ریالی جز حرفه ای تمامی خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برمبنای K واحد و معادل یک میلیون و یازده هزار ریال محاسبه می شود. ۲- ضریب ریالی جز حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸) و ویزیت سرپایی، شامل این که در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای K واحد و معادل ۵۶۸ هزار ریال محاسبه می شود. ۳- ضریب ریالی جز حرفه ای خدمات دندانپزشکی معادل ۶۲۹ هزار ریال محاسبه می شود. تبصره- سهم پرداخت سازمان های بیمه گر پایه برای خدمات دندانپزشکی تحت پوشش، معادل ۷۰ درصد رقم فوق است. ۴- ضرایب ریالی جز فنی تمامی خدمات و مراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی (به استثنای خدمات مندرج در بندهای (۵) و (۶) برمبنای K واحد و معادل دو میلیون و ۸۴۳ هزار ریال محاسبه می شود. ۵- ضریب ریالی جز فنی برای خدماتی که در کدهای (۱) تا (۷) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده اند، شامل این که در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای K واحد و معادل یک میلیون و ۷۷۷ هزار ریال محاسبه می شود. ۶- ضریب ریالی جز فنی برای خدماتی که در کدهای (۸) و (۹) مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت با علامت (#) مشخص شده اند، شامل این که در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، برمبنای K واحد و معادل یک میلیون و ۷۰۵ ریال محاسبه می شود. ۷- ضریب ریالی جز فنی خدمات دندانپزشکی معادل یک میلیون و ۱۶۱ هزار ریال محاسبه می شود. ۸- ضریب ریالی جز مواد و لوازم مصرفی دندانپزشکی معادل ۵۵۴ هزار ریال محاسبه می شود.

منبع:

About Author