مطلق تاکید کرد؛ دسترسی اقتصادی شرط اجرایی شدن سند ملی امنیت غذا

به گزارش فست فود باز، رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، شرط اجرایی شدن سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه را، بیان نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، محمد اسماعیل مطلق، در اولین جلسه هماهنگی رؤسای دبیرخانه های سلامت دستگاههای اجرایی عضو شورایعالی سلامت و امنیت غذایی، اضافه کرد: تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم مستلزم توجه به همه ابعاد آن است و همه دستگاههای اجرایی عضو شورایعالی باید اولویت های برنامه ای خود و چالش های اجرایی را امسال به دبیرخانه جهت گزارش به رئیس جمهور ارسال کنند. وی ضمن اشاره به رهنمودهای رئیس جمهور در جلسه هجدهم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی در مورد تاکید ویژه به امنیت غذایی و تأمین غذای سالم برای مردم کشور، عنوان کرد: اجرایی شدن سند ملی دانش بنیان امنیت غذا و تغذیه، مستلزم تشکیل کمیسیون های تخصصی برای اجرایی شدن سند در محورهای مختلف همچون تأمین و تولید پایدار غذا، دسترسی اقتصادی، توجه به سلامت و ایمنی غذا و فرهنگ سازی برای تغذیه سالم می باشد.

منبع:

About Author